ΓΡΑΠΤΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ & ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ -ΥΛΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΑΛΓΕΒΡΑ- ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α’ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Ι. ΆΛΓΕΒΡΑ

Από το βιβλίο «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α’ Γενικού Λυκείου»

Εισαγωγικό κεφάλαιο

Ε.2 Σύνολα

Κεφ. 2ο: Οι Πραγματικοί Αριθμοί

2.1Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους

2.1Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (εκτός της απόδειξης της ιδιότητας 4)

2.2Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

2.3Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (εκτός των ιδιοτήτων 3 και 4)

Κεφ. 3ο: Εξισώσεις

3.1Εξισώσεις 1ου Βαθμού

3.2Η Εξίσωση X = α

3.3Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Κεφ. 4ο: Ανισώσεις

4.1Ανισώσεις 1ου Βαθμού

4.2Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Κεφ. 5ο: Πρόοδοι

5.1Ακολουθίες

5.2Αριθμητική πρόοδος (εκτός της απόδειξης για το άθροισμα ν διαδοχικών όρων αριθμητικής προόδου )

5.3Γεωμετρική πρόοδος (εκτός της απόδειξης για το άθροισμα ν διαδοχικών όρων γεωμετρικής προόδου )

Κεφ. 6ο: Βασικές Έννοιες των Συναρτήσεων

6.1Η Έννοια της Συνάρτησης

6.2Γραφική Παράσταση Συνάρτησης

6.3Η Συνάρτηση f(x)= αχ+β

ΙΙ. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α’ ΓΕΛ Τεύχος Α’» των Αργυρόπουλου Η., Βλάμου Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάτη Σ., Σίδερη Π.

Κεφ. 3ο: Τρίγωνα

3.1 Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.2 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

3.3 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

3.4 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

3.5 Ύπαρξη και μοναδικότητα καθέτου (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

3.6 Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων (εκτός της απόδειξης των θεωρημάτων Ι και ΙΙ).

3.7 Κύκλος – Μεσοκάθετος – Διχοτόμος

3.10 Σχέση εξωτερικής και απέναντι γωνίας (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

3.11 Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

3.12 Τριγωνική ανισότητα (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

3.13 Κάθετες και πλάγιες (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος ΙΙ)

3.14 Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος Ι)

3.15 Εφαπτόμενα τμήματα

3.16 Σχετικές θέσεις δύο κύκλων

3.17 Απλές γεωμετρικές κατασκευές

3.18 Βασικές κατασκευές τριγώνων

Κεφ. 4ο: Παράλληλες ευθείες

4.1Εισαγωγή

4.2Τέμνουσα δύο ευθειών – Ευκλείδειο αίτημα (εκτός της απόδειξης του πορίσματος ΙΙ και των προτάσεων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και Ιν)

4.4 Γωνίες με πλευρές παράλληλες

4.5 Αξιοσημείωτοι κύκλοι τριγώνου

4.6 Άθροισμα γωνιών τριγώνου

4.8. Άθροισμα γωνιών κυρτού ν-γώνου (εκτός της απόδειξης του πορίσματος)

Κεφ. 5ο: Παραλληλόγραμμα – Τραπέζια

5.1 Εισαγωγή

5.2 Παραλληλόγραμμα

5.3 Ορθογώνιο

5.4 Ρόμβος

5.5 Τετράγωνο

5.6 Εφαρμογές στα τρίγωνα

5.7 Βαρύκεντρο τριγώνου (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

5.8 Το ορθόκεντρο τριγώνου (χωρίς το Λήμμα, χωρίς την απόδειξη του θεωρήματος και χωρίς το πόρισμα).

5.9 Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου

5.10 Τραπέζιο (χωρίς την απόδειξη του θεωρήματος Ι και του πορίσματος)

5.11 Ισοσκελές τραπέζιο

Κεφ. 6ο: Εγγεγραμμένα σχήματα

6.1 Εισαγωγικά – Ορισμοί

6.2 Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

6.3 Γωνία χορδής και εφαπτομένης (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

6.4 Βασικοί γεωμετρικοί τόποι στον κύκλο -Τόξο κύκλου που δέχεται γνωστή γωνία.

6.5 Το εγγεγραμμένο τετράπλευρο

6.6 Το εγγράψιμο τετράπλευρο (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

V.ΦΥΣΙΚΗ – Α’ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΤΈΑ ΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΆΤΩΝ

DOWNLOAD ΦΕΚ

Leave a Reply

Your email address will not be published.